Firma Kędziorek realizuje projekt:

Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu firmy Kędziorek Joanna Kędziorek

Program: RPLD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie: RPLD.02.02.00. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

LOGOTYPY KOL EFRR pl